HU EN
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

Adatvédemi nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával az Érintett (Regisztráló) feltétlen hozzájárulását adja a regisztráció során megadott személyes adatainak, a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (Adatkezelő) által történő kezeléséhez.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.), valamint az egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

Az Info. törvény rendelkezései értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő adatkezelésének célja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 23/A. § (1), (3) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése és az abból adódó jogosultságok érvényesítése.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintett regisztrációja során megadott adatokat - saját belépési kód alkalmazásával kizárólag - az Érintett valamint a programon keresztül az Adatkezelő és az Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozók láthatják.

Az Érintett az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt adatairól, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt az Info. törvény azt lehetővé teszi. Az Adatkezelő ebben az esetben köteles az Érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

Az Érintett jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen regisztráció során csak és kizárólag valóságnak megfelelő adatokat ad meg és csak és kizárólag olyat, amellyel ő rendelkezni jogosult. Az Adatkezelő az Érintett által megadott adatok valódiságáért nem felel.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben adataiban időközben változás áll be, azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelenteni az Adatkezelőnek, a változások bejelentésének elmaradásáért és az esetlegesen ebből adódó károkért az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

Az Érintett a regisztrációját egyoldaló nyilatkozatával bármikor jogosult megszüntetni a miszje@miszje.hu e-mail címre írt elektronikus üzenettel. Az Adatkezelő ebben az esetben a regisztrációt köteles - az elektronikus üzenet kézbesítését követő - 8 munkanapon belül megszüntetni és ennek megtörténtével egyidejűleg az Érintettet, adatai törlésének tényéről elektronikus üzenet formájában értesíteni.

Az Érintett jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a jogdíjak felosztásának meghatározásához és felosztásához szükséges személyes adatait az Adatkezelő a regisztrációt követően tárolja és kezelje a törvényi kötelezettség fennállásának és általa történő teljesítésének időtartama alatt, a kötelezettség és jogosultság teljesítéséhez szükséges mértékig. Az Érintett jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatai és a könyvtári kötelező adatbázis összekapcsolása után keletkezett személyes adatait (név, szerzői mű, kölcsönzések száma) Adatkezelő nyilvánosságra hozza.

Az Érintett az Info. törvényben foglalt jogainak megsértése esetén, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok megfelelő kezelésének biztosítására belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készít, a szükséges rendelkezéseket folyamatosan frissíti, és azok bevezetése esetén tájékoztatja az Érintetteket.

Külföldi jogosult esetén: az Érintett jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatainak - a jogdíjak megállapításához és felosztásához - szükséges körét, az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló, az állampolgársága szerinti külföldi jogkezelő szervezet felé továbbítsa.