Közérdekű információk

 

MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ EGYESÜLET
- Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -
Felosztási Szabályzata

Letölthető pdf

1.Preambulum

1.1.A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület – rövidített elnevezése: MISZJE - (továbbiakban: Egyesület) alapszabályának 2.2.1. pontja az egyesület tevékenységeként határozta meg a mindenkor hatályos Szerzői jogi törvénynek megfelelő jogdíjbeszedést és a jogdíjak felosztását a mindenkori hatályos Felosztási Szabályzatban meghatározottak szerint.

1.2.Az Egyesület a fent nevezett tevékenység hatályos jogszabályoknak megfelelően történő elvégzése és a jogdíjak méltányos és jogszabályoknak megfelelően történő felosztása érdekében megalkotja a jelen Felosztási Szabályzatot.

1.3.Jelen Felosztási Szabályzat a 2008. évi CXVII. törvénnyel módosított és 2009. február 1. napjától hatályos Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) rendelkezéseire figyelemmel jött létre.

2. Általános rendelkezések

2.1.Az Szjt. 23/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nyilvános haszonkölcsönzést végző könyvtárakban haszonkölcsönzés útján terjesztett irodalmi művek és kottában rögzített zeneművek szerzőit a haszonkölcsönbe adásra tekintettel megfelelő díjazás illeti meg.

2.2.Az érintett jogosultak díjigényüket csak közös jogkezelő szervezetük útján érvényesíthetik, díjukról csak a felosztás időpontját követő hatállyal, a rájuk jutó összeg erejéig mondhatnak le.

2.3.Jelen Felosztási Szabályzat hatálya kiterjed az Szjt. 23/A § (1) bekezdésében meghatározott jogosultakat megillető jogdíjak kezelésére és felosztására.

2.4.Jelen Felosztási Szabályzatban a díj fizetésének alapja a külön jogszabályban meghatározott és kötelezettként megjelölt nyilvános haszonkölcsönzést végző könyvtárak nyilvános haszonkölcsönzési tevékenysége az érintett műtípusok tekintetében. A díjakra a kultúráért felelős miniszter által felügyelt költségvetési fejezetben külön törvényi soron meghatározott összeg (továbbiakban: jogdíjkeret), valamint az egyesület jogkezelési tevékenysége során befolyt jogdíjbevétele (továbbiakban együttesen: jogdíjalap) ad fedezetet.

2.5.A 2006/115/EK irányelv figyelembevételével jelen Felosztási Szabályzat vonatkozásában haszonkölcsönzésnek minősül a nyilvánosság számára nyitva álló intézmény útján határozott időre történő használatba adás, amely sem közvetlenül, sem közvetetten nem irányul gazdasági vagy kereskedelmi előny szerzésére.

2.6.Az Egyesület a közös jogkezeléssel elért és indokolt kezelési költséggel, kulturális alappal, szociális alappal, valamint tartalékalappal csökkentett jogdíjalap a jelen Felosztási Szabályzatban meghatározottak szerint felosztja az érintett jogosultak között, függetlenül attól, hogy azok tagjai-e vagy sem.

3. A Felosztási alap és időszak meghatározása

3.1.Az Egyesület a naptári évre biztosított jogdíjkeretből és a beszedett jogdíjbevételből kezelési költséget von le, melynek célja az Egyesület fenntartásának és hatékony működésének folyamatos biztosítása.

3.2.A kezelési költség mértéke évente a jogdíjalap legfeljebb 20 %-a, de legkevesebb 20 millió forint.

3.3.Az Egyesület célja az irodalmi és kulturális hagyományok tiszteletben tartása és ápolása, a kortárs irodalom ismertségének előmozdítása, a kortárs írók érdekeinek védelme, és mindennek jegyében a kulturális és irodalmi termékekhez való nyilvános hozzáférés biztosítása. Ennek érdekében az Egyesület a kulturális célok elérésére, valamint a jogosultak szociális támogatása érdekében az Szjt.89.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban, a jogdíjalap 7 %-át kulturális (kulturális alap), míg 3%-át (szociális alap) szociális célokra fordítja, a támogatási politikában (1. sz. melléklet) meghatározott célkitűzésekre tekintettel.

3.4.A haszonkölcsönzési jogdíjalap kezelési költségek és tartalékalap, kulturális alap, szociális alap levonása utáni része képezi a jogdíjak felosztási alapját.

3.5.A kezelési költség indokolt, ha a közös jogkezelési tevékenység ellátásához szükséges, az érintett jogosultak számára hasznos, és a rendes és okszerű gazdálkodás során merült fel.

3.6.Kezelési költségnek minősül az Egyesület jogvédő tevékenysége során a jogosultak részére folytatott peres képviselet ellátása kapcsán a jogerősen megítélt követelések – megállapodás szerinti – de legfeljebb 20 %-a.

3.7. Jelen Felosztási Szabályzatban felosztási időszaknak minősül a felosztás évét (tárgyév) megelőző naptári év. Az Egyesület a nyilvános közkönyvtári haszonkölcsönzési jogdíjat első alkalommal 2011. évi haszonkölcsönbeadások vonatkozásában a 2012-ben osztja fel.

4. A Jogdíj meghatározása és mértéke

4.1.Az Szjt. 23/A. § (5) bekezdése értelmében a díjat a kölcsönbeadások száma alapján kell felosztani.

4.2.Az érintett jogosultakat megillető díj mértékének megállapításához és azok felosztásához a jogszabály által erre kötelezett könyvtárak az Egyesület számára, valamint az illetékes miniszter számára évente, a tárgyévet követő március 31-ig adatot szolgáltatnak.

4.3.A művek példányainak a díj megállapításához és felosztásához szükséges azonosító adatok, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett könyvtárak körét a kultúráért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

4.4.A felosztás a külön rendeletben megállapított nyilvános könyvtárak által szolgáltatott adatok, valamint a szerzők jogosultságára vonatkozó adatok alapján történik.

4.5.Az Egyesület tagjai tárgyévet követő év május 31. napjáig kötelesek az Egyesület rendelkezésére bocsátani - az egyesület által biztosított védett online felületen, vagy postai úton - a jogdíj felosztásához szükséges adataikat, így különösen a jogosulti azonosításhoz szükséges személyes adataikat, az önálló kötetben, és/vagy gyűjteményes kötetben megjelent műveik listáját, postai és elektronikus elérhetőségeiket, illetőleg a jogdíj összeg továbbításához szükséges pénzügyi adataikat (bank, bankszámlaszám). Az Egyesület a jogosultak adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások figyelembevételével kezeli.

4.6.Az Egyesület tagjának nem minősülő jogosultak tárgyévet követő év május 31. napjáig az Egyesület rendelkezésére bocsáthatják - az egyesület által biztosított védett online felületen, vagy postai úton - a 4.5 pontban rögzített adataikat és elérhetőségeiket, biztosítva ezzel a jogdíjak hatékony és igazságos felosztását. Amennyiben valamely jogosult nem azonosítható, vagy a számára a jogdíjösszeg nem továbbítható a jelen Felosztási Szabályzat 5. pontjában foglalt rendelkezések az irányadóak.

4.7.A felosztás a védett művekre történik, az éves haszonkölcsönzési előfordulások számához igazodóan, függetlenül a kölcsönzött művek megjelenési formájától, terjedelmétől, műfajától és a kiadásának évétől.

4.8.Az egy jogosultra jutó összeg meghatározása során az éves haszonkölcsönzési jogdíjalap kezelési költséggel, a kulturális, szociálisalappal, valamint a tartalékalappal csökkentett részét az Egyesület elosztja az erre kijelölt könyvtárak által szolgáltatott éves kölcsönzések védett művekre vonatkozó számával, és így meghatározza az egy kölcsönzésre jutó jogdíj mértékét. Ezt követően az Egyesület az egy kölcsönzésre jutó jogdíj összegét megszorozza a könyvtárak által szolgáltatott egy műre jutó kölcsönzések számával, így megkapja az egy műre jutó jogdíj összegét. Az egyes jogosultak egyes művei után járó jogdíjak összegét összeadja, és így megkapja az egy jogosultra jutó jogdíj összegét.

4.9.A jogdíjaknak az Egyesülethez történő beérkezését követően az Egyesület a jelen Felosztási Szabályzatban foglaltak szerint meghatározza az egyes jogosultaknak járó jogdíjak összegét, amelyről a jogdíj jogosultakat a jogdíjak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb június 30. napjáig értesíti.

4.10.A jogdíjak kifizetése a jogosult által az értesítés kézhezvételét követően az Egyesülethez visszajuttatott számla/tagdíjfelvételi nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül, de leghamarabb tárgyévet követő év július hónapjának 1. napján történik.

4.11.A nyilvános haszonkölcsönzésből eredő jogdíjak felosztása és kifizetése évente a jogosult által megjelölt módon postai úton, vagy banki átutalással történik.

4.12.Jogdíjak felosztása a jogosultak között:

  1. Szerző: 100 %;
  2. Szerző: 50 %, Átdolgozó/Feldolgozó/Műfordító: 50 % (kivéve, ha egymással ettől eltérő írásbeli megállapodást kötöttek);
  3. Szerzőtársak és társszerzők egymás között egyenlő arányban (kivéve, ha ettől eltérő írásbeli megállapodást kötöttek);
  4. Gyűjteményes mű esetében: Szerkesztő 20 % és a Szerzők között egyenlő arányban (kivéve, ha ettől eltérő írásbeli megállapodást kötöttek).

4.13.Amennyiben a jogdíjra jogosultak között a jelen Felosztási Szabályzat 4.12. pontjában meghatározott arányoktól eltérő megállapodás van érvényben, a jogosultak kötelesek tárgyév március 31. napjáig az Egyesület elnökéhez a megállapodásról készített hiteles másolatot eljuttatni. Amennyiben az érdekelt jogosultak ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, vagy nem megfelelő módon vagy nem megfelelő időben tesznek eleget, felosztás a jelen Felosztási Szabályzatban megjelölt arányok alapján történik, a felosztás arányaival szemben kifogást nem támaszthatnak.

4.14.Amennyiben a jogosult elhunyt, illetve jogutódlással megszűnt, a jogdíj a jogutódot illeti, amennyiben jogutódi minőségét az Egyesület részére hitelt érdemlően igazolta. Hitelt érdemlő igazolásnak minősül az öröklési bizonyítvány, jogerős hagyatékátadó végzés, jogerős bírósági ítélet, valamint az ezekkel egyenértékű belföldi és külföldi közokirat. A külföldi közokiratot a jogutód hiteles magyar fordításban köteles csatolni.

4.15.Az egy jogosultra jutó jogdíj minimális mértéke bruttó 5.000,-Ft, azaz ötezer forint, maximális mértéke bruttó 100.000,-Ft, azaz százezer forint.

4.16.Az Egyesület a bruttó 5.000,-Ft-nál kevesebb jogdíjat gazdaságtalanságra tekintettel nem fizeti ki, a minimális díjösszegen aluli részt tárolja, amíg az érintett jogosultnak járó jogdíj összege eléri a bruttó 5.000-Ft-ot. A minimális díjösszeg, az 5.000 Ft-os határ elérésének felosztási évében kerül felosztásra. A maximális, azaz a bruttó 100.000,-Ft feletti díjösszegen felüli rész, nem kerül felosztásra, az így fennmaradó összeg képezi az újrafelosztási alapot, amelynek célja a bruttó 5.000,-Ft-ot el nem érő jogdíj jogosultak jogdíjainak feltöltése addig, amíg a bruttó 5.000 Ft-ot el nem érik. A feltöltés módja a következő: azon összegek kerülnek elsőként bruttó 5.000,-Ft-ig kiegészítésre, amelyekből a legkevesebb hiányzik ehhez. A feltöltés az újrafelosztási alap erejéig tart.

4.17.A jogosult a rá jutó összegről – a felosztást követő hatállyal – az Egyesület elnökéhez címzett írásbeli egyoldalú nyilatkozattal lemondhat. Az így keletkezett összegek bekerülnek a következő évi felosztási alapba.

4.18.Külföldi jogosultaknak járó jogdíjat azoknak a külföldi jogvédő társaságoknak lehet elszámolni, amelyekkel az Egyesület a vonatkozó jogok védelmére érvényes viszonossági vagy egyoldalú képviseleti szerződést kötött. Jogdíjat – kölcsönös képviseleti szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában – csak abban az esetben utal az Egyesület külföldre, ha annak összege jogvédő társaságonként az 50.000,-Ft-ot meghaladja. Az 50.000,- Ft alatti összeget mindaddig gyűjteni kell az adott jogvédő társaság számára, amíg el nem éri az átutalást lehetővé tevő összeget.

5. Ismeretlen jogosult, igényérvényesítési idő szabályai

5.1.Azokat a jogdíjakat, amelyek vonatkozásában a jogosult személyének, vagy elérhetőségének ismeretlen volta miatt az Egyesület nem tud értesítést küldeni, vagy amelyeket a kiértesítés ellenére a jogosultak nem vesznek fel, az Egyesület függőszámlán tartja.

5.2. Az egyesület az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megillető és emiatt fel nem osztható jogdíjakból, a tagdíjakból és a jogkezelésen kívüli tevékenységéből származó bevételét nem köteles teljes mértékben a jogosultak között felosztani, azt alapszabályával és legfőbb szervének eseti döntéseivel összhangban, a hatályos jogszabályi keretek között használhatja fel a jogosultak érdekét szolgáló egyéb - különösen szociális és kulturális - célokra (jogosultak érdekében történő felhasználás).

5.3. A jogdíj csak akkor tekinthető fel nem oszthatónak amiatt, hogy a jogosult ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, ha a közös jogkezelő szervezet a jogosult felkutatására az érintett mű- vagy teljesítménytípus és felhasználási mód figyelembevételével megtette az adott helyzetben tőle elvárható intézkedéseket és a jogosult felkutatása nem járt eredménnyel, valamint, ha a közös jogkezelő szervezet a jogosultat megillető díjat függő számlára helyezte, és ettől számítva egy év eltelt anélkül, hogy a jogosult személye és tartózkodási helye ismertté vált volna. Az a jogdíj, amelyet más belföldi közös jogkezelő szervezetnek kell felosztás céljára átadni vagy - erről szóló képviseleti szerződés alapján - külföldi közös jogkezelő szervezetnek kell átutalni, nem tekinthető fel nem oszthatónak és ilyen címen nem használható fel az átadásra vagy átutalásra köteles közös jogkezelő szervezetnél.

5.4.Abban az esetben, ha a jogdíj jogosultja nem azonosítható az Egyesület más jogosultakkal, a kötelezettekkel, illetve más jogkezelő szervezetekkel együttműködve törekszik a jogosult személyének azonosítására.

5.5.A függő számlán tartott jogdíjakat

1 éven belül lehet igényelni. A jogdíjigény függő számlán történő elhelyezése iránt a jogdíjfelosztás lezárásának dátumát követő 10 munkanapon belül intézkedik az Egyesület. A jogdíjfelosztás lezárási dátumának pontos időpontját a felosztást követően az Egyesület elnöke állapítja meg, és az Egyesület honlapján „közérdekű adatok” címszó alatt közzéteszi.

5.6.Mindaddig, amíg a jogosult személyét nem azonosítják – de legkésőbb az igényérvényesítési idő lejártáig – a jogosult számára felosztott jogdíjösszeget függőszámlán kell tartani.

5.7.Az Egyesület az esetlegesen utólag felmerülő megalapozott jogdíjigények kielégítésére tartalékot képez. A tartalék mértéke a jogdíjbevétel 1 %-a, de legfeljebb bruttó 1 millió Ft.

6. Igény érvényesítés: kifogás

6.1.A jogdíjra való jogosultsággal, a jogdíj mértékével, illetve esedékességével kapcsolatban a jogosult kifogást terjeszthet az Egyesület elnökéhez, melyet írásban kell előterjeszteni. A kifogásban pontosan meg kell jelölni a jogosult kétséget kizáróan történő azonosításához szükséges adatait (név, születési hely, idő, édesanyja neve, személyi igazolványának száma és lakóhelye, valamint ha ettől eltér egyidejűleg tartózkodási helye), a kifogással érintett művet, és az azzal való kapcsolatot (szerző, örökös, stb.), illetőleg a jogdíjtípus (irodalmi művek nyilvános közkönyvtári haszonkölcsönzési jogdíja, vagy kottaművek nyilvános közkönyvtári haszonkölcsönzési jogdíja megjelölést, a felhasználás időszakát, amelyre eső jogdíjra a kifogás vonatkozik, valamint a kifogás alapjául szolgáló tényelőadást, annak igazolására rendelkezésre álló bizonyítékaival együtt. A kifogás megalapozottságát az előterjesztő jogosultnak kell bizonyítania.

6.2.A kifogás elbírálását az Egyesület Elnöksége végzi. A beérkezett kifogásokat az Elnökség a kézhezvételtől számított 90 napon belül megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a kifogást benyújtót írásban értesíti, valamint ha a kifogás megalapozott, a kifogásnak haladéktalanul eleget tesz.

6.3.Abban az esetben, ha a kifogás elbírálásához vagy teljesítéséhez a jogosult, más személy vagy szervezet megkeresése szükséges, az Elnökség az eljárást a megkeresés teljesítéséig felfüggeszti.

6.4.A jogdíjakkal kapcsolatos kifogásokat az Egyesülettel szemben a jelen Felosztási Szabályzat 5.2 pontjában meghatározott elévülési időn belül lehet előterjeszteni. Az Egyesülettel szembeni jogdíjigények elévülésére a Polgári Törvénykönyv előírásait kell megfelelően alkalmazni. A külföldi jogkezelő szervezetekkel szembeni díjigények elévülésére az adott jogkezelővel kötött szerződés vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Abban az esetben, ha a külföldi jogkezelő szervezettel kötött szerződés az elévülési időre nézve nem tartalmaz rendelkezést, az elévülési időt az érintett külföldi közös jogkezelő szervezetre irányadó külföldi jog határozza meg.

6.5.A megalapozott kifogásnak az Egyesület a jogdíj keletkezésekor hatályos felosztási szabályok szerint tesz eleget.

6.6.A kifogás oka a következő feltételek együttes megléte esetén felróható az Egyesületnek:

  1. A jogosultak és a jogdíjfizetésére kötelezettek minden, a felosztáshoz és kifizetéshez szükséges adatot hiánytalanul, pontosan és valóságnak megfelelően közöltek,
  2. Az a) pont szerinti adatok tartalmával és értelmezésével kapcsolatban kétely vagy más vitás kérdés sem az Egyesület és jogosultak viszonylatában, sem az Egyesület illetve jogdíjfizetésre kötelezettek viszonylatában, sem a jogosultak és a jogdíjfizetésre kötelezettek között nem merül fel,
  3. A kifogás tárgyát képező jogdíj az Egyesülethez hiánytalanul, az arra előírt határidőn belül megérkezett,
  4. A felosztással vagy kifizetéssel kapcsolatban nem merült fel jogi vagy az Egyesület egész adatbázisára vagy annak egy részére kiterjedő technikai akadály,
  5. Az Egyesület az a) – d) pontban előírt feltételek együttes teljesülése ellenére a jogdíjfelosztási vagy kifizetési kötelezettségének nem vagy nem jelen Felosztási Szabályzatnak megfelelően, vagy nem a jelen Felosztási Szabályzatban meghatározott határidőn belül teljesítette.

6.7.Amennyiben a késedelmes jogdíjfizetés a jelen Felosztási Szabályzat 6.6 pontjában foglaltakra figyelemmel az Egyesület számára felróhatónak minősül, a jogosultnak a késedelem tartamára, azaz a jelen Felosztási Szabályzat 5.2 pontja szerint meghatározott jogdíj felosztásának lezárása dátumától számított 30. naptól a kifizetés tényleges napját megelőző napig, a késve kifizetett jogdíjösszeg után a Polgári Törvénykönyvben meghatározott összegű késedelmi kamat jár. Más esetben a jogosultnak nem jár késedelmi kamat. A kamat kifizetése a tartalék terhére történik.

6.8.A megalapozott jogdíjigények kielégítése az erre a célra jelen Felosztási Szabályzat 5.7. pontja szerint képzett tartalék terhére történik. Abban az esetben, ha a tartalék összege nem éri el a kifizetéshez szükséges mértéket, az elbírált és jogos követelést az Egyesület a következő évben pótlólag fizeti ki.

6.9.A kifogás teljesítése csak a kifogást előterjesztő jogosultat érinti.

6.10.Az Egyesület csak abban az esetben tud eleget tenni a haszonkölcsönzési jogdíjakkal kapcsolatos felosztási kötelezettségének, ha a szükséges pénzügyi forrásokat a területért felelős tárca a költségvetéséből biztosítja és fedezi, illetőleg ha az adatszolgáltatásra kötelezettek a felosztáshoz szükséges – és külön rendeletben meghatározott – adatokat az Egyesület rendelkezésére bocsátják.

6.11.Fentiekre figyelemmel az Egyesület csak abban az esetben tud a haszonkölcsönzési jogdíjak kifizetésének eleget tenni, amennyiben a jogdíjkeret a tárgyév május 31. napjáig az Egyesület számlájára megérkezik, és amelyekre nézve értékelhető kölcsönzési adat érkezik az Egyesülethez legkésőbb a törvényes kifizetési határidőt megelőző 45. napig.

6.12.Abban az esetben, ha az állam a jogdíjak egyesülethez történő továbbításával a 6.11. ponthoz képest késedelembe esik, a jogdíjak határidőben történő kifizetésére az Egyesület garanciát nem vállal, azért felelősség nem terheli.

6.13.A központi költségvetésből érkező jogdíj késedelme esetén az Egyesület elnöke az egyesület számlájára történő jóváírás időpontját az Egyesület honlapján „közérdekű adatok” címszó alatt közzéteszi, és az egyes jogosultaknak járó jogdíjfizetés kezdő időpontját megjelöli, legkésőbb a jóváírás napját követő 60 napon belülre.

7. Vegyes rendelkezések

7.1 Az Egyesület kijelenti, hogy elsődlegesen törekszik a vitás kérdések békés úton történő tárgyalásos rendezésére, és amennyiben ez az eljárás nem jár sikerrel, akkor fordul jogainak érvényesítése érdekében az ügy elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

7.2.A jelen Felosztási Szabályzatban nem szabályozott, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az Egyesület szerveinek határozatai az irányadóak.

Jelen Felosztási Szabályzatot az Egyesület közgyűlése 2009. június 24. napján elfogadta, majd az Egyesület Elnöksége 2011. november 24. napján, 2012. március 30. napján módosította. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt felosztási szabályzat az átvezetett módosításokat vastag fekete dőlt betűvel a többi szövegrésztől jól elkülöníthetően tartalmazza.

Kelt.: Budapest, 2012. március 30. napján

 

1. sz. melléklet

TÁMOGATÁSI POLITIKA

Letölthető pdf

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 89. §-ban foglalt rendelkezésekre figyelemmel a Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) jelen támogatási politikában fogalmazza meg az Szjt.23/A.(1) bekezdése alapján beszedett jogdíjak jogosultak érdekében történő felhasználásának elveit és célkitűzéseit. A támogatási politikáról és a jogdíjaknak a jogosultak érdekében történő felhasználásáról, azok céljairól, az egyes célokat szolgáló keretek forrásáról és arányairól az MISZJE legfőbb szerve kizárólagos, nem átruházható hatáskörében esetileg dönt az Alapszabállyal és a felosztási szabályzat előírásaival összhangban. A MISZJE támogatási politikáját és a bevételnek a jogosultak érdekében történő felhasználására vonatkozó döntését, a kultúráért felelős miniszter véleményének kikérését követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala javaslatára az igazságügyért felelős miniszter hagyja jóvá.

1. Kulturális támogatások

Az egyesület támogatási célja - az alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel összhangban, alkotói támogatás formájában támogassa a szerzők alkotó tevékenységét, annak érdekében, hogy eredményesen és színvonalasan folytathassák munkájukat, valamint hogy az irodalmi és kulturális hagyományok tiszteletben tartása és ápolása mellett elősegítse és előmozdítsa a kortárs irodalom ismertségét és megismertetését.

A hatályos szerzői jogi szabályozással összhangban a támogatási összeg a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül pályázati úton jut el a szerzőkhöz, a Nemzeti Kulturális Alap és a Közös Jogkezelők megállapodása értelmében egy e célra felálló közös jogkezelői speciális kollégium döntése alapján.

Az egyesület által továbbított összeg a Nemzeti Kulturális Alap törvényben meghatározott céljaira fordítható. A MISZJE a speciális kollégiumban történő képviselete érdekében, a kollégiumba tagot delegál, vagy a tag személyére a miniszternek javaslatot tesz. A MISZJE delegálja vagy javasolja az egyesület igazgatóját, és a taggyűlés által megnevezett személyt.

2. Szociális támogatások

A MISZJE a szociálisan rászoruló szerzőket támogatni kívánja. A szociális támogatási keret összege az illetékes minisztérium által átutalt összeg bruttó 3%-a, amely magában foglalja szociális támogatások kifizetésének költségeit is (bérszámfejtés, könyvelés, EHO, egyéb járulékok, felmerülő egyéb költségek). Ennek érdekében a MISZJE elnöksége évente egy alkalommal Szociális Bizottsággá alakul, és
- évente egyszer pályázatot ír ki egyszeri szociális támogatás elnyerésére lakhatási-, rezsi-, tanulmányi, egészségügyi, iskolakezdési költségekhez való hozzájárulás nyújtás céljára,
- az egyes tagok írásbeli, pontosan indokolt kérésére - egyszeri születési, iskolakezdési, temetési segélyt nyújt, illetve támogatást egyéb indokolt rendkívüli élethelyzetben.

A MISZJE Szociális Bizottsága ügyrendjét maga állapítja meg, a pályázati feltéteket a Szociális Bizottság a pályázati kiírás során határozza meg.

Az Egyesület elnöksége akkor tart szociális bizottsági ülést, ha az illetékes tárcától az éves támogatási összeg teljes egészében jóváírásra került. Ezután írja ki az elnökség a szociális pályázatokat, melyekről a beérkezési határidőt követő 60 napon belül dönt. A támogatás összegét az egyesület a döntést követő 30 napon belül továbbítja.

3. Együttes rendelkezések

A kulturális, szociális támogatási összeg átutalásának feltétele, hogy az illetékes minisztérium az éves támogatási összeget teljes egészében átutalja. Amennyiben az összeg az illetékes minisztériumtól nem érkezik meg, úgy az egyesületet az átutalások elmaradásáért vagy megkésettségéért felelősség nem terhel.

 

Budapest, 2012. március 30.