Közérdekű információk

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV (2009.06.24.)

Letölthető pdf

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület közgyűlésén

A közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A közgyűlés időpontja: 2009. június 24. 15 óra

A közgyűlés elnöke, L.Simon László megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 15 óra 20 perces kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2009. június 24. 15 óra 20 perc

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 24 fő tag:

 • Kállay Katalin
 • Somló Ágnes
 • Misley Pál
 • Vujicsics Marietta
 • Benyhe János
 • L. Simon László
 • Menyhért Anna
 • Pápay György
 • Gerevich András
 • Vathy Zsuzsa
 • Mátyus Alíz
 • T. Ágoston László
 • Szigeti Lajos
 • Szabadi Tibor
 • Marafkó László
 • R. Török Gábor
 • Budai Katalin
 • Pécsi Györgyi
 • Petőcz András
 • Mezey Katalin
 • Balogh Endre
 • Madár János
 • Marczinka Csaba
 • Ács Margit

A tagok 24 fő egyhangú szavazással megválasztják levezető elnöknek L. Simon Lászlót. A tagok 24 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Segesdi Mónikát. A tagok 24 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Endrét és Pápay Györgyöt.

A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes a közgyűlés.

A levezető elnök ismerteti az eredeti napirendi pontokat, és azok elfogadását javasolja. A közgyűlés egyhangúlag, 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

 1. Beszámoló az Egyesület 2008-as és 2009-es első félévi tevékenységéről.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
 3. A 2008. évi közhasznúsági jelentés és az éves mérleg elfogadása.
 4. Alapszabály-módosítás (1. téma).
 5. A Felosztási Szabályzat elfogadása.
 6. Döntés arról, hogy az Egyesület kiterjeszti-e tevékenységét önkéntes jogkezelés keretében az online irodalmi jogokra.
 7. Alapszabály-módosítás (2., 3. és 4. téma).
 8. A 2009. évi költségvetés elfogadása.

 

1.sz. napirendi pont:

L. Simon László levezető elnök felkéri Menyhért Annát, az egyesület igazgatóját, hogy szóban fejtse ki a tagoknak előzetesen megküldött szakmai beszámolót. Az elnök javasolja a szakmai beszámoló elfogadását, és szavazásra hívja fel a jelenlévő tagokat.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

1/2009. (VI. 24.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2008. évi szakmai beszámolóját.

2. sz. napirendi pont:

A levezető elnök felkéri Benyhe Jánost, a MISZJE Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy számoljon be a Felügyelő Bizottság 2009. június 18-án tartott üléséről. Benyhe János beszámol a testület üléséről. Az elhangzottakhoz hozzászólás nem érkezik.

A közgyűlés tudomásul veszi a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

 

3. sz. napirendi pont

A levezető elnök ismerteti az egyesület éves közhasznúsági jelentését és éves mérlegét, majd felhívja a jelen lévő tagokat, hogy az esetleges kérdéseiket tegyék fel.

A közhasznúsági jelentés és éves beszámoló megvitatása után, a levezető elnök javasolja a közgyűlés számára azok elfogadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 23 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza

2/2009. (VI. 24.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2008. évi közhasznúsági jelentését és az éves mérleget.

 

4. sz. napirendi pont:

A levezető elnök ismerteti az első számú tervezett alapszabály-módosítást, mely szerint az első Felosztási Szabályzat elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, a további Felosztási Szabályzatok elfogadásáról a MISZJE elnöksége döntene.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 24 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

3/2009. (VI. 24.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja a MISZJE Alapszabályának kiegészítését az alábbi pontokkal:
4.1.1.2. az első felosztási szabályzat elfogadása
4.2.3.4. dönt a felosztási szabályzat módosításáról

 

5. sz. napirendi pont:

A levezető elnök felkéri a Felosztási Szabályzat előkészítésében közreműködő dr. Gál András Levente ügyvédet és dr. Ughy Gabriella ügyvédjelöltet, hogy ismertessék a Felosztási Szabályzatot. dr. Ughy Gabriella ismerteti a Felosztási Szabályzatot.

A közgyűlés a Felosztási Szabályzat tervezetének megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 24 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

4/2009. (VI. 24.) számú határozat
A MISZJE közgyűlése elfogadja az egyesület Felosztási Szabályzatát.

 

6. sz. napirendi pont:

A levezető elnök és Menyhért Anna igazgató előterjesztik a 6. számú napirendi pontot. Ismertetik az opt out jellegű önkéntes közös jogkezelő rendszer sajátosságait, hangsúlyozva az online irodalmi jogok kezelése felvállalásának szükségességét. Az elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy határozza el az online irodalmi jogok kezelését.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 24 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

5/2009. (VI. 24.) számú határozat
A MISZJE kiterjeszti tevékenységét az online irodalmi jogok kezelésére.

 

7. sz. napirendi pont:

A levezető elnök részletesen ismerteti az Alapszabály további tervezett módosításait.

A módosítások az Alapszabály alábbi pontjait érintik: 2.1.8., 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.3.2.6., 4.1.2.1., 4.1.5.3., 4.2.4.2., 4.2.4.10. A levezető elnök felhívja a jelenlévő tagok figyelmét arra, hogy a módosításokat az alapszabály vastag dőlt betűvel aláhúzottan tartalmazza.

A közgyűlés a módosítási javaslatok megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással a módosításokról együttesen szavazva 24 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

6/2009. (VI. 24.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja a MISZJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

 

8. sz. napirendi pont:

A levezető elnök ismerteti az egyesület 2009. évi költségvetés-tervezetét. A levezető elnök javasolja a költségvetés-tervezet elfogadásra.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 24 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

7/2009. (VI. 24.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2009. évi költségvetését.

A levezető elnök a tagok megjelenését megköszönve, reményét fejezte ki, hogy a jövőben még nagyobb részvétel mellett történhet az Egyesület közgyűlésének működése, tekintettel arra, hogy a későbbiekben fontos és lényeges kérdések kerülnek majd a közgyűlés elé. A levezető elnök ezt követően, további észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést berekesztette.

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2009. június 24. (szerda) 17.00 órakor fejeződött be.

Budapest, 2009. június 24.