Közérdekű információk

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV (2010.06.09.)

Letölthető pdf

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület közgyűlésén

A közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A közgyűlés időpontja: 2010. június 09. 15.30 óra

A közgyűlés elnöke, L.Simon László megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 15 óra 45 perces kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2010. június 09. 15.45 óra.

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 15 fő tag:

 • Tóth Éva
 • Benyhe János
 • Majtényi Zoltán
 • Pécsi Györgyi
 • Mátyus Aliz
 • Vasy Géza
 • Balogh Endre
 • Gerevich András
 • Pápay György
 • Szigeti Lajos
 • Szentmártoni János
 • Menyhért Anna
 • Sumonyi Zoltán
 • Gáspár István Gábor
 • L. Simon László

A tagok 15 fő egyhangú szavazással megválasztják levezető elnöknek L. Simon Lászlót. A tagok 15 fő egyhangú egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Segesdi Mónikát. A tagok 15 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Endrét és Vasy Gézát.

A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes a közgyűlés.

A levezető elnök ismerteti az eredeti napirendi pontokat, és azok elfogadását javasolja. A közgyűlés egyhangúlag, 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

 • 1. Beszámoló az Egyesület 2009. második félévi és 2010. első félévi tevékenységéről
 • 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 • 3. A 2009. évi közhasznúsági jelentés és az éves mérleg elfogadása
 • 4. A 2010. évi költségvetés elfogadása
 • 5. Tisztújítás
 • 6. Egyéb

1.sz. napirendi pont:

L. Simon László levezető elnök emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy az Egyesület 2009. évi tevékenységéről és 2010. évi terveiről szóló beszámolót, melyet az igazgató készített el, a tagok 2010 márciusában kézhez kapták. Az elnök javasolja a szakmai beszámoló elfogadását, és szavazásra hívja fel a jelenlévő tagokat.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 15 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

1/2010. (VI. 09.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2009. évi szakmai beszámolóját.

2. sz. napirendi pont:

A levezető elnök felkéri Benyhe Jánost, a MISZJE Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy számoljon be a Felügyelő Bizottság 2010. június 9-én tartott üléséről. Benyhe János beszámol a testület üléséről. Az elhangzottakhoz hozzászólás nem érkezik.

A közgyűlés tudomásul veszi a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

3. sz. napirendi pont

A levezető elnök ismerteti az egyesület éves közhasznúsági jelentését és éves mérlegét, majd felhívja a jelen lévő tagokat, hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel.

A közhasznúsági jelentés és éves beszámoló megvitatása után, a levezető elnök javasolja a közgyűlés számára azok elfogadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 15 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

2/2010. (VI. 09.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2009. évi közhasznúsági jelentését és az éves mérleget.

4. sz. napirendi pont:

A levezető elnök ismerteti az egyesület 2010. évi költségvetés-tervezetét, majd javasolja annak elfogadását.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 15 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

3/2010. (VI. 09.) számú határozat
A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2010. évi költségvetését.

5. sz. napirendi pont

L. Simon László tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Parlament Kulturális Bizottságában betöltött elnöki tisztsége miatt le kíván mondani a MISZJE elnöki posztjáról. A MISZJE elnöksége 2010. május 19-én tartott ülésén határozatot hozott, mely szerint Pápay Györgyöt javasolja elnöknek a leköszönő L. Simon László helyére. A levezető elnök elmondja továbbá, hogy a MISZJE elnökségéből távozik Csaplár Vilmos, Thuróczy Katalin és L. Simon László.

Fentiekre figyelemmel levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy tegyenek az elnök, valamint a három új elnökségi tag személyére javaslatot. Az elhangzott javaslatok a következők: elnök személyére Pápay György, elnökségi tagok személyére: Balogh Endre, Forgách András, Szentmártoni János.

A levezető elnök felteszi a kérdést, van-e egyéb javaslat elnök vagy elnökségi tag személyére, majd javaslat hiányában a jelölést lezárja.

A közgyűlés Gerevich András és Szigeti Lajos személyében szavazatszámláló bizottságot választ.

Az elnök és az elnökségi tagok megválasztása titkos szavazással történik.

A szavazólapon az alábbi jelöltek neve szerepel: Elnök: Pápay György Igazgató: Menyhért Anna Elnökségi tagok: Balogh Endre, Forgách András, Gerevich András, Mezey Katalin, Nádori Lídia, Pécsi Györgyi, Sumonyi Zoltán, Szalay Károly, Szentmártoni János.

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a szavazólapon szereplő valamennyi jelölt 15 igen szavazatot kapott, ellenszavazat nem volt. Fentiek alapján a közgyűlés egyhangúlag, 15 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

4/2010. (VI. 09.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnöke: Pápay György
igazgatója: Menyhért Anna

elnökségi tagok:

Balogh Endre
Forgách András
Gerevich András
Mezey Katalin
Nádori Lídia
Pécsi Györgyi
Sumonyi Zoltán
Szalay Károly
Szentmártoni János

6. sz. napirendi pont

A levezető elnök megválaszolja a jelenlévők szakmai kérdéseit.

A levezető elnök a tagok megjelenését és a személyének szóló eddigi bizalmat megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést berekesztette.

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2010. június 09. (szerda) 16.45. órakor fejeződött be.

Budapest, 2010. június 09.

L. Simon László
levezető elnök
Segesdi Mónika
jegyzőkönyvvezető
Balogh Endre
jegyzőkönyv hitelesítő
Vasy Géza
jegyzőkönyv hitelesítő