Közérdekű információk

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV (2010.10.21.)

Letölthető pdf

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület közgyűlésén

A közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A közgyűlés időpontja: 2010. október 21. 15 óra

A közgyűlés elnöke, Pápay György megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 15 óra 15 perces kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2010. október 21. 15 óra 15 perc

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 8 fő tag:

  • Nádori Lídia
  • Balogh Endre
  • Szentmártoni János
  • Forgách András
  • Szalay Károly
  • Benyhe János
  • Pápay György
  • Menyhért Anna

A tagok 8 fő egyhangú szavazással megválasztják levezető elnöknek Pápay Györgyöt. A tagok 8 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Mártát. A tagok 8 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Endrét és Szentmártoni Jánost.

A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes a közgyűlés.

A levezető elnök ismerteti az eredeti napirendi pontokat, és azok elfogadását javasolja. A közgyűlés egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

  • 1. Rövid tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről.
  • 2. Az alapszabály módosítása.

1.sz. napirendi pont:

Pápay György levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést az Egyesület folyamatban lévő ügyeiről.

A levezető elnök megválaszolja a jelenlévők szakmai kérdéseit.

A közgyűlés tudomásul veszi az elmondottakat.

2. sz. napirendi pont:

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Egyesület jogkezelőként történő regisztrációjához az Alapszabályt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (korábban: Oktatási és Kulturális Minisztérium) javaslatai alapján, két helyen is módosítani kell. Az egyik módosítás tisztán formai, a 6.1. pont átszámozását jelenti, a másik pedig a 6.1. ponton belül – az Szjt. 88. (1) f.) 3. pontjára és Ksztv. 4.§ (1) b) pontjára, valamint a minisztériumi levélben foglaltakra figyelemmel - egy alpont átfogalmazását, illetve egy új alpont beiktatását jelenti. A tervezett módosítások az Alapszabály – helyes számozás szerinti - 6.1.7. és 6.1.8. pontjait érintik. A levezető elnök részletesen ismerteti az Alapszabály tervezett módosításait, és annak jogszabályi indokait.

A levezető elnök felhívja a jelenlévő tagok figyelmét arra, hogy a módosításokat az alapszabály vastag dőlt betűvel aláhúzottan tartalmazza.

A közgyűlés a módosítási javaslatok megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással a módosításokról együttesen szavazva 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

1/2010. (X. 21.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A levezető elnök a tagok megjelenését és a személyének szóló eddigi bizalmat megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést berekesztette.

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2010. október 21. (csütörtök) 16 órakor fejeződött be.

Budapest, 2010. október 21.

Pápay György
levezető elnök
Nagy Márta
jegyzőkönyvvezető
Balogh Endre
jegyzőkönyv hitelesítő
Szentmártoni János
jegyzőkönyv hitelesítő