Közérdekű információk

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület közgyülésén

Az ülés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

Az ülés időpontja: 2011.06.17. 14 óra 00 perc

A közgyűlés elnöke, Pápay György megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 14 óra 30 perces kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2011. június 17. 14 óra 30 perc.

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 13 fő tag:

 • Szalay Károly
 • Bertalan Tivadar
 • Pápay György
 • Király Lajos
 • Balogh Endre
 • Pécsi Györgyi
 • Sumonyi Zoltán
 • Gerevich András
 • Nádori Lídia
 • Szentmártoni János
 • Vasy Géza
 • Szigeti Lajos
 • Menyhért Anna

A tagok 13 fő egyhangú szavazással megválasztják levezető elnöknek Pápay Györgyöt. A tagok 13 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Stefkó Annát. A tagok 13 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek Szentmártoni Jánost és Menyhért Annát.
A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes a közgyűlés.
A levezető elnök ismerteti az eredeti napirendi pontokat, és azok elfogadását javasolja. A közgyűlés egyhangúlag, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

 • 1. Szakmai beszámoló az Egyesület 2010. második félévi és 2011. első félévi tevékenységéről
 • 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójai
 • 3. A 2010. évi közhasznúsági jelentés és az éves mérleg elfogadása
 • 4. A 2011. évi költségvetés elfogadása
 • 5. Tisztújítás
 • 6. Egyéb

1.sz. napirendi pont:

Pápay György levezető elnök felkéri Menyhért Annát, hogy tájékoztassa a jelen lévő tagokat az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokról, szakmai előrelépésekről.

Menyhért Anna igazgató tájékoztatja a jelenlévő tagokat arról, hogy az egyesületet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. május 25-én kelt határozatával, másfél éves bejegyzési eljárást követően hivatalosan is bejegyezte jogkezelő szervezetként. Elmondja továbbá, hogy 2011. január 1-jétől az SZTNH vette át a jogkezelő szervezetek felügyeleti hatáskörét, így a jövőben az egyesület hozzájuk tartozik. Mindkét szervezet kifejezte azon akaratát, hogy egymással szorosan együttműködjön, ennek keretében az egyesület elnöke és dr. Ughy Gabriella az egyesület munkavállalója részt vettek az SZTNH által szervezett szakmai konferencián is, illetőleg azóta is folyamatos kapcsolatban és levelezésben állunk egymással. Jelenleg éppen egyeztetés alatt áll dr. Sarkady Ildikó főosztályvezető-helyettessel, illetőleg az SZTNH munkatársaival egy személyes konzultáció időpontja.

Menyhért Anna tájékoztatja továbbá a jelenlévő tagokat arról, hogy a jogkezelőként történt nyilvántartásba vételt követően június elején azonnal felvettük a könyvtárakkal a kapcsolatot az adatszolgáltatás érdekében. Elküldtük a könyvtáraknak az adatszolgáltatásra felkérő levelet. Előzetesen Menyhért Anna minden érintett könyvtár vezetőjével egyeztetett telefonon, valamint személyesen nagyon eredményesen tárgyalt a Debreceni Egyetem Könyvtárának főigazgató helyettesével, ott nagyon sok segítséget is kapott. A könyvtárak mind nagyon pozitívan álltak hozzá az együttműködéshez, egyetlen könyvtár, a Szegedi Egyetemi Könyvtár főigazgató-helyettese utasította vissza az együttműködést. Az ilyen esetekre nézve állásfoglalást kértünk a NEFMI-től. A 2011-ben adatgyűjtő könyvtárak nevét a honlapunkra feltesszük, egy térképre, ahonnan a könyvtárak honlapjára lehet linkelni.

Menyhért Anna mint a munkaszervezet vezetője tájékoztatja továbbá a jelenlévő tagokat a munkaszervezetet érintő változásokról is.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és Menyhért Anna tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

1/2011. (VI. 17.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2010. évi szakmai beszámolóját.

2. sz. napirendi pont:

A levezető elnök felkéri Vasy Gézát, a MISZJE Felügyelő Bizottságának tagját, hogy számoljon be a Felügyelő Bizottság 2011. június 07-én tartott üléséről.

Vasy Géza a beszámoló megkezdése előtt megemlékezik Benyhe Jánosról, aki a Felügyelő Bizottság elnöke volt, kiváló ember és műfordító, aki Magyarországon elsők között tájékoztatta az írótársadalmat a közkönyvtári kölcsönzési jogdíj európai országokbeli rendszereiről. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy Benyhe János sajnálatos halála következtében a Felügyelő Bizottság létszáma az alapszabályban meghatározott létszám alá, 2 főre csökkent. Ezúton is kéri a közgyűlés utólagos jóváhagyását az átmeneti időben történt működéshez, illetőleg a tisztújítást.

Elmondja továbbá, hogy a június 7-i ülést követően tájékoztatta őt Grecsó Krisztián, a felügyelő bizottság másik tagja is, hogy 2011. június 17-i hatállyal le kíván mondani a felügyelő bizottsági tagságáról, amit időközben meg is tett. Tájékoztatja továbbá a közgyűlést, hogy ő is felajánlotta az elnöknek a lemondását, aki azonban ezt nem fogadta el, így ő továbbra is tagja marad a Felügyelő Bizottságnak.

Elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy a jogkezelővé válás folyamata miatt a Felügyelő Bizottságnak is kiemelt feladatai és komolyabb felelőssége lesz.

Vasy Géza felügyelő bizottsági tag mindezeket követően beszámol a Felügyelő Bizottság 2011. június 7. napján tartott üléséről. Az elhangzottakhoz hozzászólás nem érkezik, a csökkentett létszám miatt a beszámolóval szemben kifogást senki nem emelt.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és Vasy Géza tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

2/2011. (VI. 17.) számú határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

3. sz. napirendi pont

A levezető elnök ismerteti az egyesület éves közhasznúsági jelentését és éves mérlegét, majd felhívja a jelen lévő tagokat, hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel.
A közhasznúsági jelentés és éves beszámoló megvitatása után, a levezető elnök javasolja a közgyűlés számára azok elfogadását.
A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

3/2011. (VI. 17.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2010. évi közhasznúsági jelentését és a 2010. évi mérleget.

4. sz. napirendi pont:

A levezető elnök felkéri az egyesület igazgatóját, hogy ismertesse az egyesület 2011. évi költségvetés-tervezetét. Az egyesület igazgatója ismerteti a 2011. évi költségvetés tervét. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a költségvetési tervezet értelmében, amennyiben az egyesület anyagi helyzete ezt lehetővé teszi, vagyis amennyiben az egyesület ténylegesen megkapja a NEFMI-től az ez évre tervezett működési támogatást, a tisztségviselők (elnökség, felügyelő bizottság, igazgató) honoráriumot kapnak. A közgyűlés támogatja ezt a javaslatot. Tájékoztatja továbbá a tagokat, hogy az egyesület jogkezelőként történő nyilvántartásba vétele folytán a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé az egyesületnek felügyeleti díjat kell majd fizetnie. Ennek pontos szabályairól az SZTNH-hoz fordultunk hivatalos állásfoglalásért.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

4/2011. (VI. 17.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2011. évi költségvetését.

5. sz. napirendi pont

Pápay György a tisztújítás kapcsán tájékoztatja a közgyűlést, hogy Gerevich András jelezte neki, hogy a mai napi elnökségi ülést követően lemond az elnökségi tisztségéről.

Elmondja továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság 1 tagja és egyben az elnöke: Benyhe János, mint azt a jelen lévők tudják sajnálatos módon elhunyt, illetőleg a másik tagja: Grecsó Krisztián a mai nappal lemondott.

Az elmondottakra figyelemmel az új elnökségi tag és az új felügyelő bizottsági tagok megválasztása szükséges, a tisztségek az alapszabály szerint 3 év határozott időre szólnak.

A közgyűlés Balogh Endre és Menyhért Anna személyében szavazatszámláló bizottságot választ.
A levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy az elnökségi tag személyére tegyenek javaslatot.
Az elnökségi tag személyére elhangzott javaslat: Csaplár Vilmos.
Az elnökségi tag megválasztása titkos szavazással történik.
A szavazólapon az alábbi jelölt neve szerepel: Csaplár Vilmos

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a szavazólapon szereplő 13 igen szavazatot kapott, ellenszavazat nem volt. Fentiek alapján a közgyűlés egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

5/2011. (VI. 17.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnökségi tagja: Csaplár Vilmos

A levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy a felügyelő bizottsági tagok személyére tegyenek javaslatot.
A felügyelő bizottsági tagok személyére elhangzott javaslat: Rácz Zsuzsa, Gerevich András
A felügyelő bizottsági tagok megválasztása titkos szavazással történik.
A szavazólapon az alábbi jelöltek neve szerepel: Rácz Zsuzsa, Gerevich András

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy Rácz Zsuzsa a szavazólapon szereplő 13 igen szavazatot kapott, ellenszavazat nem volt. Fentiek alapján a közgyűlés egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

6/2011. (VI. 17.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület felügyelő bizottsági tagja: Rácz Zsuzsa

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy Gerevich András a szavazólapon szereplő 13 igen szavazatot kapott, ellenszavazat nem volt. Fentiek alapján a közgyűlés egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

7/2011. (VI. 17.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület felügyelő bizottsági tagja: Gerevich András

6. sz. napirendi pont

Menyhért Anna az egyesület igazgatója 4. napirendi pontban foglaltakra figyelemmel javasolja a következő határozatok visszavonását: 9/2008. (II.19.), 10/2008.(II.19.), 11/2008.(II.19.).

A közgyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozza:

8/2011. (VI. 17.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület visszavonja a 9/2008. (II.19.), 10/2008.(II.19.), 11/2008.(II.19.) számú határozatait.

9/2011. (VI. 17.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület tisztségviselőinek díjazását lehetővé teszi.

A levezető elnök a tagok megjelenését és a személyének szóló eddigi bizalmat megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést berekesztette.

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2011. június 17. (péntek) 15 óra 15 perckor fejeződött be.

Budapest, 2011. június 17.

Pápay György
levezető elnök
Stefkó Anna
jegyzőkönyvvezető
Menyhért Anna
jegyzőkönyv hitelesítő
Szentmártoni János
jegyzőkönyv hitelesítő