Közérdekű információk

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Letölthető pdf

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület közgyülésén

A közgyűlés helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

A közgyűlés időpontja: 2012. március 30. 14 óra 30 perc

A közgyűlés levezető elnöke, Menyhért Anna megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 15 órai kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2012. március 30. 15 óra 00 perc

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 19 fő tag:

 • Kollár Árpád
 • Forgách András
 • Kelecsényi László
 • Pardi Anna
 • Peterdi Nagy László
 • Szigeti Lajos
 • Vasy Géza
 • Romhányi Török Gábor
 • Pécsi Györgyi
 • Szentmártoni János
 • Balogh Endre
 • Pápay György
 • Menyhért Anna
 • Neszlár Sándor
 • Csepregi János
 • Petőcz András
 • Falvai Mátyás
 • Gerevich András
 • Szalay Károly

Menyhért Anna igazgató tájékoztatja a jelenlévő tagokat arról, amiről a részükre kiküldött iratok alapján ők is tudomást szerezhettek, miszerint Pápay György elnök 2012. március 29. napi hatállyal lemondott elnöki pozíciójáról. Ezen tényekre figyelemmel a közgyűlés részére levezető elnököt kell választaniuk. A tagok 18 fő igen szavazattal és Menyhért Anna tartózkodása mellett megválasztják levezető elnöknek Menyhért Annát. A tagok 19 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Stefkó Annát. A tagok 17 igen és 2 tartózkodással megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Endrét és Szentmártoni Jánost.

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Ughy Gabriella jogtanácsos.

A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint a közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A levezető elnök ismerteti az eredeti napirendi pontokat. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az egyéb ügyek kategóriában 3 alpont megtárgyalására kerül sor, így Vasy Géza FB tagságának megerősítésére, a könyvvizsgáló személyének megerősítésére és a közgyűlés ajánlására a közös jogkezelő által az illetékes miniszter számára az NKA ideiglenes kollégiumába javasolt személy kijelölésére.

Menyhért Anna tájékoztatja a közgyűlést, hogy felügyeleti jogkörében eljárva a felügyeleti jogkörével érintett – 2–7. napirendi pontok – tekintetében a közgyűlésen részt vesz majd a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának képviselője is.

Menyhért Anna a napirendi pontok elfogadását javasolja. A közgyűlés egyhangúlag, 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

 • 1. Beszámoló a 2011-es évről és a 2012-es tervekről
 • 2. A felügyelő bizottság beszámolója
 • 3. Az éves mérleg és a közhasznúsági jelentés elfogadása
 • 4. Az alapszabály módosításainak elfogadása
 • 5. A támogatási politika elfogadása
 • 6. A felosztási szabályzat módosításainak elfogadása
 • 7. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása
 • 8. A 2012. évi költségvetés elfogadása
 • 9. Elnökválasztás
 • 10. Egyéb ügyek

1.sz. napirendi pont: Beszámoló a 2011-es évről és a 2012-es tervekről

Menyhért Anna igazgató tájékoztatja a jelen lévő tagokat a következőkről: Figyelemmel arra, hogy a szakmai beszámoló előzetesen ki lett küldve mindenkinek, így azt csak röviden ismerteti. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban milyen nehézségekkel kellett az egyesületnek szembenéznie, de mindezek ellenére a munka és így a működés is folyamatosan zajlott. A 2011-es év második fele teljes bizonytalanságban telt, tekintettel arra, hogy a minisztérium által a 2011 márciusában a Magyar Közlönyben kihirdetett 10 millió forint működési támogatás csak 2011 novemberében érkezett meg. Ezen felül a 2012-re ígért jogdíjkeret nagyságát és tényét december végéig szintén bizonytalanság övezte. Az eredeti 2009-es tervek szerinti 300 millió helyett most 100 millió forint van elkülönítve a költségvetésben. A támogatási szerződést sajnos még nem sikerült aláírni, a minisztérium az eddig beadott anyagon és tájékoztatáson felül további tájékoztatást kért (ma reggel – a közkönyvtári kölcsönzési jogdíj jogszabályi hátteréről, a törvényi szabályozás értelmében a kulturális célokra az NKA-n keresztül fordítható összeg nagyságáról, az egyesület felépítésének és működési költségeinek további részleteiről) melyet igyekszünk haladéktalanul elküldeni és bízunk abban, hogy ezt követően sor kerülhet az aláírásra.

Fontos tájékoztatni a tagokat arról, hogy igen komoly bürokratikus feltételeknek kell megfelelnünk, hiszen a szerzői jogi törvény alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szigorú felügyeleti jogkört gyakorol felettünk és az illetékes minisztériumok követelményeinek is meg kell felelnünk. A kollégák nagyon komoly munkát végeznek: dr. Ughy Gabriella a jogtanácsosunk, Stefkó Anna, aki az adminisztratív ügyekért felelős, Kapus Erika, aki a könyvtárakkal kapcsolatos teendőkért felelős, Bass Péter, az informatikusunk, aki az adatbázis kezelésre vonatkozó szoftvert készítette el és az igazgató, Menyhért Anna, aki mindezt koordinálja és folyamatosan egyeztet a jogkezelő szervezetekkel, a minisztériummal, az elnökséggel.

Fontos és új információ, hogy a weboldalunkon, a www.miszje.hu oldalon létrehoztunk egy online regisztrációs felületet, ahová a szerzők (műfordítók, szerkesztők, társzerzők, szerzőtársak, stb.) felölthetik a publikációs listájukat és elérhetőségi adataikat. Ez azért nagyon fontos felület, mert a könyvtári adatbázist a kölcsönzésekről igen nagy adathalmazban (nagyjából 80 000 adat) kapjuk meg, sokszor hiányosan, így a regisztrált szerzők művei lényegesen könnyebben beazonosíthatók, és így nagyban megkönnyítik az egyesület munkáját, mind az adatfeldolgozásban, mind a majdani jogdíjkifizetésben. Kérjük tehát az írószervezetek jelenlévő képviselőit, hogy népszerűsítsék ezt a felültetet írótársaik körében, annak érdekében, hogy minél többen töltsék fel adataikat.

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy már elkészült a felhívás, melyet véglegesítés után rövidesen közzétesz az egyesület a médiában is, hogy minél szélesebb körben tudomást szerezzenek a jogosultak minderről.

Menyhért Anna igazgató az online regisztrációval kapcsolatos kérdések megválaszolása után elfogadásra javasolja a beszámolóját.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 18 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Menyhért Anna tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

1/2012. (III. 30.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2011. évi szakmai beszámolóját.

2. sz. napirendi pont: A felügyelő bizottság beszámolója

Menyhért Anna köszönti dr. Tarr Pétert az SZTNH képviselőjét.

A levezető elnök felkéri Vasy Gézát, a MISZJE Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy számoljon be a Felügyelő Bizottság 2012. március 20. napján tartott üléséről.
Vasy Géza elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai: Rácz Zsuzsa, Gerevich András és ő maga. Elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy a jogkezelővé válással nagyobb felelősség hárul a felügyelő bizottság tagjaira és az egész szervezetre, amelynek igyekeznek ők is megfelelni.

Elmondja, hogy az új jogszabályváltozás miatt szükség van könyvvizsgálói jelentésre is, így azt is vizsgálta a felügyelő bizottság. Vasy Géza tételesen felolvassa a könyvvizsgálói záradékot, valamint könyvelő jelentését:

„A könyvvizsgálat során a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a közhasznú szervezetekre vonatkozó speciális jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

A felügyelő bizottság megvizsgálta az igazgatói jelentést, éves beszámolót, amelynek melléklete a közhasznúsági jelentés, a költségvetési tervet, a könyvvizsgálói jelentést és ezeket elfogadásra javasolja. Végezetül elmondja, hogy most kezdődik a komolyabb működés,és noha nem az eredetileg tervezett összeg van elkülönítve, de reméli, hogy ez a jövőben majd növekedni fog, amelynek segítségével az írótársadalom részére nagyobb összeget lehet majd felosztani.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Menyhért Anna szavazásra bocsátja a felügyelő bizottsági beszámolót.

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 19 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

2/2012. (III. 30.) számú határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

[1 fő távozott.]

3. sz. napirendi pont: Az éves mérleg és a közhasznúsági jelentés elfogadása

A levezető elnök kéri a jelenlévő tagokat, hogy tekintsék át az iratokat. Azok már kiküldésre kerültek ugyan, de ismételten nézzék át, és az esetleges kérdéseiket tegyék fel.

Vasy Géza FB elnök által elmondottakat megismétli és elmondja, az egyesület számára már kötelező a könyvvizsgálat, ezt egyrészt a 2012. január 1-jei közhasznúsági szabályok teszik fontossá, másrészt a közös jogkezelőkre vonatkozó szabályok is előírják ezt: az Szjt. 89. § (13) bekezdés értelmében a közös jogkezelő szervezetnek az éves beszámolóját könyvvizsgálóval kell felülvizsgáltatnia.

A közhasznúsági jelentés és éves beszámoló, valamint a könyvvizsgálói jelentés megvitatása után, a levezető elnök javasolja a közgyűlés számára azok elfogadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 18 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

3/2012. (III. 30.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2011. évi közhasznúsági jelentését és a 2011. évi mérleget, és a könyvvizsgáló jelentését.

4. sz. napirendi pont: Az alapszabály módosításainak elfogadása

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a tagok részére a meghívóval együtt kiküldésre került az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya. Az utolsó alapszabály módosítás 2010. október 21. napján volt, a jelenlévő tagok részére kiosztásra kerül a 2010. október 21. napi alapszabály és a 2012. március 30. napi alapszabály-tervezet dokumentum összehasonlítása korrektúrával kiemelten jelölve a szövegek eltérését.

Az alapszabály módosítása több szempontból is indokolt volt már. Egyrészt változtak január 1-jétől a szerzői jogi szabályok, kiemelten a közös jogkezelőkre vonatkozó szabályok, továbbá változott január 1-jétől a civil szervezetek szabályozása is, így az egyesületekre vonatkozó, közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok, emellett az alapszabály gyakorlati alkalmazása is indokolt változtatásokat (pl. hogy a mostani helyzet szerint több, mint 80 embernek kellett papír alapon megküldeni a napirendekhez kapcsolódó iratokat, amelyek önmagukban is 30 oldalasak, ami nagy terhet rótt az egyesületre, ugyanakkor környezetvédelemi szempontból sem megfelelő, ezért belekerülne az alapszabályba a kapcsolódó iratok elektronikus elérhetősége megadásának lehetősége is), volt még általános módosítás is, mint például a székhely megváltozása.

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy tételesen felolvassa majd az alapszabály módosításait és annak indokait is elmondja. Tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy a kiküldött anyaghoz képest kizárólag stilisztikai javításokat végzett (vessző, pont, szóköz). Felhívja a jelenlévő tagok figyelmét arra, hogy a módosításokat az alapszabály vastag dőlt betűvel aláhúzottan tartalmazza. Tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az egyes módosításokról külön nem történik szavazás az alapszabály – a nagy mennyiségű módosításra figyelemmel – egységes szerkezetben kerül szavazásra. Amennyiben észrevétel, módosító javaslat érkezik az alapszabály tervezett szövegéhez képest azt egyesével vitatják meg a jelenlévő tagok és a szövegszerűen megfogalmazott módosító javaslatok elfogadásáról egyesével szavaz a közgyűlés.

A módosítások kapcsán kiemeli, hogy a Civil törvény értelmében az egyesület legfőbb szervének elnevezése megváltozott taggyűléssé, amelynek átvezetése aránytalan terhet róna ugyan jelenleg a bíróságokra, ugyanakkor számunka az Szjt. 92.§ (1) bekezdés fc) pontja előírja, hogy csak olyan jogkezelő szervezet vehető nyilvántartásba, amely legfőbb szervként a jogosultak taggyűlését határozza meg, mivel a kötelező feltételek fennállását az SZTNH folyamatosan ellenőrzi, így az elnevezés nálunk tételesen egyesével átvezetésre került.

Dr. Ughy Gabriella tételesen pontról-pontra végigmegy a tervezett változtatásokon, egyesével elemzi és értelmezi azokat, kifejti a változtatások jogi és egyéb indokait és különös hangsúllyal kiemeli a fontosabb változtatásokat, a felmerülő kérdésekre egyesével válaszol. Új módosító javaslat nem hangzik.

A közgyűlés a módosítási javaslatok megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással a módosításokról együttesen szavazva 17 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

4/2012. (III. 30.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

[A közgyűlés megnevezése ettől kezdve taggyűlés.]

[3 fő távozott.]

5. sz. napirendi pont: A támogatási politika elfogadása

A támogatási politika a tagok számára kiküldésre került. Menyhért Anna igazgató tájékoztatja a jelenlévő tagokat a támogatási politikában rögzített célokról és annak hátteréről, okairól, ismerteti az egyesület támogatási politikáját. Tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Szjt. 92. § (1) bek. fd) pontja alapján a támogatási politika elfogadása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik. Elmondja, hogy a támogatási politikát érintő módosítási javaslatokról külön szavaz a taggyűlés, majd ezt követően a támogatási politika egészéről együttesen.

Elmondja, hogy az irat kiküldése óta eltelt 3 hét alatt sok minden megváltozott, 2012. március 27-én (kedden) részt vett egy az NKA-ban szervezett jogkezelői megbeszélésen. Ott kiderült, hogy a jogkezelők a kulturális célokra fordítható összegekről döntő ideiglenes kollégiumába a MISZJE képviselőt nem delegálhat. Annak ellenére, hogy 5 jogkezelő érintett, és hogy a jogkezelők levélben kérték az NKA elnökét, hogy a kollégium 10 fős legyen, az ideiglenes kollégium tagjainak létszámát az NKA 8 főben határozta meg. 4 főt 4 nagyobb közös jogkezelő szervezet (Artisjus, Hungart, MSZSZ-EJI, Filmjus) delegálhat, és további 4 főre a miniszter számára javaslatot tehetnek. A második 4 főnek a kinevezése miniszteri hatáskör, a személyekről az illetékes miniszter dönt. Menyhért Anna elmondja, hogy annyit előzetesen jelzett a többi jogkezelőnek, hogy mivel a MISZJE most nem tud képviselőt delegálni a bizottságba, a két éves mandátum lejárta után a MISZJE mindenképpen szeretne részt venni a bizottság munkájában.

Elmondja, hogy a jogkezelőknek március 30-ig, azaz a taggyűlés napjáig kellett javaslatokat tenniük a miniszter számára az ideiglenes kollégium további 4 tagjára. A jogkezelők egyeztetésük alapján 2-2 főt ajánlanak a miniszternek. A MISZJE részéről Menyhért Anna magát javasolta, mint igazgatót, a másik főre ugyan kicsit megkésve, de most kellene a taggyűlésnek javaslatot tennie. Ez majd az egyéb ügyeknél újra felmerül.

Kérdésre elmondja, hogy a 7%-os kulturális támogatás nyújtása nem kötelező, de a jogszabály értelmében vagy támogatja az egyesület a kulturális célokat, vagy nem, amennyiben igen, azt csak az NKA-n keresztül teheti meg, és akkor kötelezően 7%-kal. A korábbi felosztási szabályzat szerint a bruttó 5.000 Ft alatti és a bruttó 100.000 Ft feletti ki nem fizethető összegekből fennmaradó rész lett volna egyéb támogatási célokra fordítható (szociális, kulturális, ösztöndíj, stb.), de erre most az új szabályok szerint nincs lehetőség.

A szociális támogatásra fordítható 3% kapcsán elmondja, ennek a részletszabályait majd ki kell dolgozni, ebből a célból az elnökség külön ülést fog tartani.

Menyhért Anna elmondja, hogy 2 helyen történik stilisztikai módosítás a támogatási politikában: A 3. bekezdés: a támogatási összeg a Nemzeti Kulturális Alapon „keresztül” pályázati úton jut el a szerzőkhöz. A keresztül szó lemaradt a szövegből, így értelemszerűen azzal kiegészül.

A tervezet utolsó bekezdése szó szerint megismétli egy korábbi bekezdését, így utolsó bekezdés törlésre kerül.

AZ SZTNH tájékoztatása szerint szerepelni kell annak a támogatási politikában, hogy az egyesület által továbbított összeg az NKA törvényben meghatározott céljaira fordítható, így ez átvezetésre kerülne a támogatási politikánkban is.

Szövegszerű módosító javaslat:
„Az egyesület által továbbított összeg a Nemzeti Kulturális Alap törvényben meghatározott céljaira fordítható.”

A támogatási politika a tagoknak korábban kiküldött tervezetének 4. bekezdése az alábbiak szerint tervezte rendezni az ideiglenes kollégiumba történő delegálást:
„A MISZJE a speciális kollégiumban történő képviselete érdekében, a kollégiumba tagot delegál. A MISZJE részéről delegált tag az egyesület igazgatója, akit akadályoztatása esetén az elnök, vagy egy az elnökség által kijelölt tag helyettesíthet.”

Az időközben bekövetkezett körülményekre figyelemmel az alábbi módosítások átvezetése szükséges:
„A MISZJE a speciális kollégiumban történő képviselete érdekében, a kollégiumba tagot delegál, vagy a tag személyére a miniszternek javaslatot tesz. A MISZJE delegálja vagy javasolja az egyesület igazgatóját, és a taggyűlés által megnevezett személyt.”
A levezető elnök javasolja a módosító javaslatok elfogadását és a támogatási politika tervezetében történő átvezetését. A taggyűlés az új módosításokról kézfeltartással, nyílt szavazással határoz:

A taggyűlés egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

5/2012. (III. 30.) számú határozat

A taggyűlés elfogadja a MISZJE tervezett Támogatási Politikájának alábbi módosításait:

„A hatályos szerzői jogi szabályozással összhangban a támogatási összeg a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül pályázati úton jut el a szerzőkhöz, a Nemzeti Kulturális Alap és a Közös Jogkezelők megállapodása értelmében egy e célra felálló közös jogkezelői speciális kollégium döntése alapján.”
„Az egyesület által továbbított összeg a Nemzeti Kulturális Alap törvényben meghatározott céljaira fordítható.”
„A MISZJE a speciális kollégiumban történő képviselete érdekében, a kollégiumba tagot delegál, vagy a tag személyére a miniszternek javaslatot tesz. A MISZJE delegálja vagy javasolja az egyesület igazgatóját, és a taggyűlés által megnevezett személyt.”
A támogatási politika tervezetének utolsó bekezdése törlésre kerül.

A levezető elnök a fenti stilisztikai és érdemi módosítások figyelembevételével és átvezetésével javasolja a teljes támogatási politika elfogadását.

A javaslatról a taggyűlés kézfeltartással, nyílt szavazással határoz. A taggyűlés egyhangúlag, 15 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

6/2012. (III. 30.) számú határozat

A taggyűlés elfogadja az egyesület Támogatási Politikáját.

[2 fő távozott]

6. sz. napirendi pont: A Felosztási Szabályzat módosításainak elfogadása

Dr. Menyhért Anna és dr. Ughy Gabriella ismertetik a felosztási szabályzatot. Dr. Ughy Gabriella tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a felosztási szabályzat 2009. június 24-én került elfogadásra, amikor még egy elképzelt helyzetet kellett leképezni benne, hiszen a teljes jogszabályi háttér még nem volt biztosított. A már korábban említett jogszabályváltozások miatt indokolt volt a felosztási szabályzat felülvizsgálata. Korábban az alapszabály úgy fogalmazott, hogy az első felosztási szabályzat elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, majd gyakorlati szempontból a további felosztási szabályzatok módosítását az elnökség hatáskörébe utalta. Időközben a felosztási szabályzat módosítására – figyelemmel arra, hogy nem volt aktuális a felosztás – nem került sor, egészen 2011 novemberéig, amikor az SZTNH felhívásának eleget téve át kellett vezetni kisebb módosításokat, amely akkor a felosztási szabályzat 4.5 és 4.6 pontját érintette, annyiban, hogy május 31-ei dátumra módosította tagok és nem tagok adatszolgáltatási kötelezettségét. Jelenleg az új szabályozás értelmében a felosztási szabályzat módosítása a taggyűlés hatáskörébe tartozik.

Dr. Ughy Gabriella tételesen ismerteti a felosztási szabályzat módosításait, azok jogi és egyéb indokait felhívja a figyelmet arra, hogy a módosításokat az egységes szerkezetbe foglalt felosztási szabályzat vastag fekete dőlt betűvel, a többi szövegrésztől jól elkülöníthetően tartalmazza. Tájékoztatja a tagokat, hogy a szavazás a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, az egész szövegről együttesen történik. Amennyiben módosító javaslat van, azt az adott résznél jelezve kéri, és arról külön szavaz a taggyűlés.

Pápay György észrevételezi a felosztási szabályzat 3.2. pontját, álláspontja szerint a megfogalmazás itt félreérthető, ezért szövegszerű módosítási javaslatot terjeszt elő.

Tervezett módosítás szövege:
„3.2.A kezelési költség mértéke évente a jogdíjalap 20 %-a, de legkevesebb 20 millió forint.”

Szövegszerű módosító javaslat:
„3.2.A kezelési költség mértéke évente a jogdíjalap legfeljebb 20 %-a, de legkevesebb 20 millió forint.”

A taggyűlés a módosító javaslatot megvitatta, és nyílt szavazással, kézfeltartással 13 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

7/2012. (III. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja a Felosztási Szabályzat tervezetének módosítását az alábbiak szerint:

A felosztási szabályzat 3.2. pontja helyesen:

„3.2.A kezelési költség mértéke évente a jogdíjalap legfeljebb 20 %-a, de legkevesebb 20 millió forint.”

Menyhért Anna tájékoztatja és felhívja a taggyűlés figyelmét a felosztási szabályzat 4.16. pontjára, mely szerint:
„4.16.Az Egyesület a bruttó 5.000,-Ft-nál kevesebb jogdíjat gazdaságtalanságra tekintettel nem fizeti ki, a minimális díjösszegen aluli részt tárolja, amíg az érintett jogosultnak járó jogdíj összege eléri a bruttó 5.000-Ft-ot. A minimális díjösszeg, az 5.000 Ft-os határ elérésének felosztási évében kerül felosztásra. A maximális, azaz a bruttó 100.000,-Ft feletti díjösszegen felüli rész, nem kerül felosztásra, az így fennmaradó összeg képezi az újrafelosztási alapot, amelynek célja a bruttó 5.000,-Ft-ot el nem érő jogdíj jogosultak jogdíjainak feltöltése addig, amíg a bruttó 5.000 Ft-ot el nem érik. A feltöltés módja a következő: azon összegek kerülnek elsőként bruttó 5.000,-Ft-ig kiegészítésre, amelyekből a legkevesebb hiányzik ehhez. A feltöltés az újrafelosztási alap erejéig tart.”

Ennek értelmezése tehát az, hogy a bruttó 5.000 Ft alatti összeget a jogkezelő nem osztja fel, és a bruttó 100.000 Ft feletti összeget sem, de azt a számítási módot alkalmazza, hogy a bruttó 100.000 Ft felett megmaradó összegeket a bruttó 5.000 Ft alatti jogdíjra jogosultak számára tölti fel oly módon, hogy az 5000 Ft-hoz legközelebb lévőktől indul lefelé, addig, amíg az összeg el nem fogy a töltés során. Ennek indoka az, hogy ezáltal több szerző kaphat végül jogdíjat, még ha kis összeget is, de az egyesület a céljának megvalósítására törekszik. Az eljárási rend közgazdász segítségével került kidolgozásra.

A taggyűlés a felosztási szabályzat tervezetének megvitatása után, a korábban átvezetett módosítások átvezetésével, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

8/2012. (III. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felosztási Szabályzatát.

7. sz. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Dr. Ughy Gabriella tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy 2011 őszén az SZTNH felügyeleti eljárása során felhívta az egyesületet a szervezeti és működési szabályzat becsatolására, amelyre azt a tájékoztatást adtuk, hogy jelenleg nem indokolt a szervezeti és működési szabályzat létrehozása figyelemmel arra a tényre, hogy akkor az egyesületnek 1 munkavállalója volt és a választott szervekre vonatkozó szabályokat az alapszabály részletesen tartalmazta. Az SZTNH a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében felhívta az egyesületet, hogy 2012. május 1-jéig tegyen eleget a hiányosságok pótlásának, így a szervezeti és működési szabályzat megalkotásának. Az egyesület a felhívásnak és a jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítette a szervezeti és működési szabályzatát, amely az alapszabály vonatkozó rendelkezéseire támaszkodik. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a jogszabály előírásai és a módosított alapszabály alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Levezető elnök javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

9/2012. (III. 30.) számú határozat

A taggyűlés elfogadja a MISZJE Szervezeti és Működési Szabályzatát.

8. sz. napirendi pont: A 2012. évi költségvetés elfogadása

A levezető elnök, aki egyben az egyesület igazgatója ismerteti 2012. évi költségvetés-tervezetét:
Levezető elnök elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél számos nehezítő körülményt kellett figyelembe venni, elsősorban a majdani jogosultak számának előzetes tervezhetetlenségét és az ebből eredő további bizonytalan tényezőket, úgymint a jogdíjkifizetés banki, bérszámfejtési és könyvelési költségei. Ezeken felül a kulturális célokra fordítandó 7%-ot, a szociális célra fordítandó 3%-ot, és az egyéb elemeket (felügyeleti díj, tartalékalap képzés, stb.). Menyhért Anna tételesen egyesével ismerteti az egyes költségvetési elemeket és azok indokait. Kiemeli, hogy szeretne még egy embert alkalmazni majd valamilyen formában, akár részmunkaidőben, mert nagy szükség lenne még munkaerőre. Tájékoztatja a tagokat, hogy az adatrögzítők munkáját kollégái előzetesen felmérték, így ez alapján lesznek alkalmazva. Ez a munka otthonról is végezhető, a könyvtári adatok az ő kezük alatt alakulnak majd további feldolgozásra alkalmassá.

Menyhért Anna elmondja, hogy az ő kifejezett fő törekvése az, hogy minél kevesebbet költsön az egyesület, ehhez igyekszik magát tartani.

Hozzászólásban elmondják, hogy az egyesület törekedjen arra, hogy minél nagyobb működési tartalékot képezzen, mert ez a bizonytalanság folyamatosan jelen van.

A taggyűlés a költségvetési tervet megvitatta, annak megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

10/2012. (III. 30.) számú határozat

A taggyűlés elfogadja a MISZJE 2012. évi költségvetését.

9. sz. napirendi pont: Elnökválasztás

Menyhért Anna átadja a szót Pápay György leköszönő elnöknek. Pápay György megköszöni a taggyűlésen résztvevőknek, hogy jelen vannak, elmondja, hogy a lemondó levelében elmondta lemondásának indokait, így azt hosszasan nem fejti ki. Megköszöni Menyhért Annának, Ughy Gabriellának és Stefkó Annának a munkáját, továbbá az elnökségnek, és annak jelenlévő tagjainak, majd kifejezi azon reményét, hogy a jövőben az elnökség nagyobb aktivitást fog mutatni a munkában. Kitartást kíván az új elnöknek és a kollégáknak. Ugyan már nem lesz elnök, de ha lehetősége lesz rá, természetesen továbbra is segíti az egyesület munkáját.

A taggyűlés megköszöni Pápay György leköszönő elnöknek a munkáját.

Pápay György elmondja, hogy a leköszönő levelében is jelezte, hogy Kollár Árpád személyére tesz javaslatot, akinek van tapasztalata az egyesületi munkában, részt vett hasonló eljárásokban és rendelkezik a megfelelő szaktudással.

Menyhért Anna tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy ezzel megkezdődik az elnökválasztás folyamata, amelynek az első lépése a szavazatszámláló bizottság megválasztása:

A taggyűlés Balogh Endrét és Kelecsényi Lászlót 11 fő igen szavazattal és 2 tartózkodással megválasztja szavazatszámláló bizottság tagjainak.

A levezető elnök ismerteti, hogy az elnöki tisztség 3 év határozott időre szól, az elnök újraválasztható. Elmondja, hogy Pápay György által javasolt jelölt személy tehát Kollár Árpád, aki kérdésre elfogadja a jelölést.

Más jelölt neve nem hangzik el.

Az elnök megválasztása titkos szavazással történik.

A szavazólapon az alábbi jelölt neve szerepel: Kollár Árpád. A szavazat akkor érvényes, ha a név mellett az „igen”, a „nem”, vagy a „tartózkodás” szó szerepel.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a szavazólapon szereplő Kollár Árpád 11 igen szavazatot kapott, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt. Mindezek alapján a taggyűlés 11 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

11/2012. (III. 30.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnöke: Kollár Árpád

11. napirendi pont: Egyéb ügyek

Dr. Ughy Gabriella tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy mint bizonyára emlékeznek, a 2011. június 17. napján tartott közgyűlésen a Felügyelő Bizottság megújult, figyelemmel arra, hogy Benyhe János elhunyt, Grecsó Krisztián pedig lemondott FB tagságáról, Vasy Géza pedig felajánlotta lemondását, amelyet az elnök nem fogadott el. A tisztújítás következtében 2 új tagot, Rácz Zsuzsát és Gerevich Andrást választotta meg a közgyűlés. A jegyzőkönyvben adminisztrációs hiba folytán nem lett rögzítve, de akkor természetesen Vasy Géza Felügyelő Bizottsági tag tisztsége is megújításra került. A félreértések elkerülése érdekében kéri a taggyűlést, hogy utólagosan erősítse meg Vasy Géza Felügyelő Bizottsági tagságát 2011. június 17. napjától kezdődően.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Vasy Géza tartózkodása mellett az alábbi határozatokat hozza:

12/2012. (III. 30.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület megerősíti Vasy Géza Felügyelő Bizottsági tagságát 2011. június 17. napjától kezdődően.

Menyhért Anna elmondja, hogy arra figyelemmel, hogy kötelező a könyvvizsgálat, a könyvvizsgáló kéri a személyének taggyűlés által történő utólagos elfogadását.

Levezető elnök javasolja a taggyűlésnek Dr. Balla István könyvvizsgáló személyének elfogadását.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

13/2012. (III. 30.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elfogadja Dr. Balla Istvánt könyvvizsgálónak.

Menyhért Anna korábban ismertette azt a helyzetet, mely szerint a jogkezelők 2 főt javasolnak a miniszternek az NKA ideiglenes kollégiumába, ennek megfelelően az igazgató mellett szükség lenne még egy személyre, akit támogatási politika értelmében a taggyűlés választ meg. Elmondja, hogy a többi jogkezelő által egyeztetett módon érdemes lenne nagy tekintélyű írót az egyesület ajánlottjának megválasztani. Pápay György Csepregi János személyére tesz javaslatot. Más javaslat nem hangzik el.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással, 11 fő igen és 2 fő tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

14/2012. (III. 30.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Csepregi Jánost javasolja az NKA közös jogkezelői ideiglenes kollégiumába Menyhért Anna igazgató mellett.

A levezető elnök a tagok megjelenését és a személyének szóló eddigi bizalmat megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a taggyűlést berekesztette.

 

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Taggyűlés 2012. március 30. (péntek) 17 óra 10 perckor fejeződött be.

 

Budapest, 2012. március 30.

 

Dr.Menyhért Anna
levezető elnök
Stefkó Anna
jegyzőkönyvvezető
 
Szentmártoni János
jegyzőkönyv hitelesítő
Balogh Endre
jegyzőkönyv hitelesítő