Tájékoztatás a közös jogkezelésre vonatkozó lényeges feltételekről

Ezen tájékoztatást megadni és ebben a Kjkt. alapján a jogosultakat megillető jogokról a MISZJE a megbízás elfogadását megelőzően tájékoztatni köteles a jogosultat.

A jogosultat megillető jogok:

A MISZJE jogosultjai olyan személyek lehetnek, akiket az irodalmi művek és kottában rögzített művek tekintetében, a nyilvános könyvtári haszonkölcsönzésekre tekintettel járó szerzői vagyoni jogok az Szjt. 23/A. § alapján részben vagy egészben megilletnek.

A MISZJE a közös jogkezelési tevékenysége során nem tehet indokolatlan megkülönbözethetést a jogosultjai között. Kizárólag olyan kötelezettségeket róhat a jogosultakra, melyek a jogosultak jogainak és érdekeinek védelme vagy jogaik kezelése érdekében szükségesek.

A jogosult szabadon választhatja meg, mely közös jogkezelőnek ad megbízást a szerzői jogai vagy kapcsolódó jogai2016. évi XCIII. törvényben foglaltak szerinti kezelésére, feltéve, hogy ezek kezelése az adott szervezet tevékenységi körébe tartozik. Jelenleg a nyilvános könyvtári haszonkölcsönzésekre tekintettel járó szerzői jogok Magyarország területén kizárólag a MISZJE tevékenységi körébe tartoznak. A jogosult ugyanazon ország tekintetében ugyanazon szerzői jog vagy kapcsolódó jog kezelésével kizárólag egy közös jogkezelő szervezetet bízhat meg, tehát a MISZJE mellett a nyilvános könyvtári haszonkölcsönzésekre tekintettel járó szerzői jogok közös jogkezelésével más közös jogkezelő szervezet nem bízható meg. Amennyiben másik közös jogkezelő szervezetet kíván megbízni, szükséges azt a jogosultnak a megbízás elfogadása szerinti naptári évben szeptember 30. napja előtt adnia. Az ilyen megbízás az elfogadása szerinti naptári év végét követő év első napján lép hatályba.

Jogkezelési megbízás a MISZJÉ-nek kizárólag a jogosult valamennyi irodalmi művének ill. kottában rögzített művének tekintetében adható.

A megbízás hat hónapos felmondási idővel, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal mondhatja fel a jogosult.

A felmondás nem érinti a kiterjesztett hatály alapján történő közös jogkezelést. A MISZJE a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés körében olyan jogosultak nyilvános könyvtári haszonkölcsönzésekre tekintettel járó szerzői vagyoni jogai körében is végez közös jogkezelő tevékenységet, akik nem adtak erre külön megbízást. Az ilyen jogosultat ugyanolyan jogok illetik meg, mint azon jogosultakat, akik megbízást adtak.

A jogosult a megbízást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal korlátozhatja is, meghatározott országok, egyes műtípusok vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogi teljesítménytípusok, valamint egyes szerzői jogok vagy kapcsolódó jogok tekintetében. A jogkezelési megbízás kizárólag a jogosult adott mű- vagy teljesítménytípusba tartozó valamennyi művére vagy kapcsolódó jogi teljesítményére kiterjedő hatállyal korlátozható. A MISZJE kizárólag Magyarország területén, kizárólag a nyilvános könyvtári haszonkölcsönzésekre tekintettel járó jogdíjak és kizárólag az irodalmi művek és kottában rögzített művek tekintetében végez közös jogkezelést.

Ha a jogosult a megbízást felmondja, de a megbízás megszűnése előtt jogdíjra jogosult a MISZJÉ-vel szemben, a megbízás megszűnésétől függetlenül, változatlanul megilletik a Kjkt. alapján fennálló jogok.

A megbízás felmondására vonatkozó szabályok a megbízás korlátozására is vonatkoznak.

A megbízás felmondására és korlátozására vonatkozó MISZJE szabályok a honlapon elérhetőek.

A MISZJE, tekintettel arra, hogy egyesületi formában működik, egyesületi tagsággal rendelkezik. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, a tagokból álló közgyűlés. A MISZJE köteles tagként felvenni jogosultjai közül azokat (képviselő szervezeteiket ideértve) akik teljesítik a tagsági követelményeket. A tagsági követelményeket a MISZJE Tagsági szabályzata tartalmazza.

A tagokat egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg. A tagok jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra és elektronikusan történő tagsági jogok gyakorlásáról is. A tagok a közös jogkezelő szervezet tartozásaiért nem kötelesek helytállni.

A tagok jogait a MISZJE Alapszabálya és Tagsági szabályzata tartalmazza.

A MISZJE közgyűlésén, ami az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, minden tag jogosult személyesen vagy képviselője útján részt venni, szavazati jogát gyakorolni, közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat, észrevételeket tenni.

Amennyiben öt éves elévülési időn belül válik egy jogosult ismertté, annyiban a MISZJE kifizeti számára a nyilvános könyvtári haszonkölcsönzések után járó díjakat a Felosztási szabályzata szerint.

A jogosultaknak jogukban áll a MISZJÉ-vel elektronikus úton kapcsolatot tartani. A MISZJE elérhetőségei a honlapon megtalálhatóak.

A jogosultak panaszaikat a panaszkezelési eljárás keretében eljutathatják a MISZJÉ-nek. Ennek pontos szabályait a panaszkezelési szabályzat tartalmazza.

A MISZJE köteles a jogdíjakat a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beszedés évét követő év szeptember 30-áig felosztani a jogosultak között és kifizetni az ismert jogosultaknak, akik esetében a bérszámfejtés elvégezhető volt.

A MISZJE, a kifizetésekkel egy időben, évente adatszolgáltatást küld azon jogosultaknak, akiknek abban az évben jogdíjat fizet ki. Emellett indokolt kérelem esetén eseti adatszolgáltatást is lehet kérnie a jogosultaknak. Ez tartalmazza a közös jogkezelés tevékenysége körébe eső szerzői műveket, más közös jogkezelő szervezet nevében kezelt szerzői jogokat vagy kapcsolódó jogokat és a közös jogkezeléssel érintett földrajzi területet.

A nyilvános könyvtári haszonkölcsönzés nem felhasználási engedélyhez kötött tevékenység, ezért a MISZJE felhasználási engedélyeket nem ad.

A jogosultak írásban panasszal élhetnek az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé a MISZJE olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más körülmény miatt, amely – álláspontjuk szerint – a jogkezelésre vonatkozó jogszabályokat sérti.

A MISZJE Alapszabálya, Felosztási szabályzata, Tagsági szabályzata, Támogatás politikája, Jogdíjközleménye, a megbízás felmondásának szabályai és panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályok az Egyesület honlapján elérhetőek.

A jogosultak közös jogkezeléssel kapcsolatos jogait a 2016. évi XCIII. törvény tartalmazza. Részlet szabályokat a 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet tartalmaz.

A jogdíjbevételből levont kezelési költség mértéke:

A MISZJE Felosztási Szabályzatában a díj fizetésének alapja a külön jogszabályban meghatározott és kötelezettként megjelölt nyilvános haszonkölcsönzést végző könyvtárak nyilvános haszonkölcsönzési tevékenysége az érintett műtípusok tekintetében. A díjakra a kultúráért felelős miniszter által felügyelt költségvetési fejezetben külön törvényi soron meghatározott összeg (továbbiakban: jogdíjkeret), valamint az egyesület jogkezelési tevékenysége során befolyt egyéb bevétele (továbbiakban együttesen: jogdíjalap) ad fedezetet.

Egyesület a naptári évre biztosított jogdíjkeretből és a beszedett egyéb bevételből, együttesen a jogdíjalapból indokolt kezelési költséget von le, melynek célja egyrészt az Egyesület és az által működtetett iroda fenntartásának, a jogkezelési tevékenység szakszerű és hatékony működésének folyamatos biztosítása (a továbbiakban: általános kezelési költség), másrészt a jogdíjak kifizetésével összefüggő költségek forrásának megteremtése (a továbbiakban: jogdíjakkal összefüggő kezelési költség).

Az indokolt kezelési költség a jogdíjak kifizetésével összefüggő, jogszabályon alapuló közvetlen költségekből, valamint a jogkezelési tevékenység szakszerű és folyamatos ellátásához szükséges, a rendes és okszerű gazdálkodás során felmerült költségekből áll. Az indokolt kezelési költségre fordítható keretösszeg legfeljebb a jogdíjalap 50%-a, azzal, hogy a általános kezelési költségre legfeljebb évi 30 millió forint használható fel. Az indokolt kezelési költségre fordítható keretösszegbe az előző évi indokolt kezelési költség keretek maradványa nem számít bele. Ha nem áll az iroda indokolt és szükséges működési költségeire 25 millió forint, akkor a költségekre fordítható keretösszeg meghaladhatja a jogdíjalap 50%-át, de a 30 millió forintot nem.

2015-ben megküldött jogdíjkeret 79 200 000 forint volt. 2016-ban küldendő jogdíjkeret összege szintén 79 200 000 forint lesz.

Az Szjt. 23/A. § (5) bekezdése értelmében a díjat a kölcsönbeadások száma alapján kell felosztani, a levonása után.

A jogdíjak felosztásának részleteit a Jogdíjközlemény és a Felosztási szabályzat tartalmazza.

Közösségi célra történő levonás:

A MISZJE jogdíjbevételének a Támogatási politikájában meghatározott részét, valamint a tagdíjakból és a közös jogkezelésen kívüli tevékenységekből származó bevételét a támogatási politikával összhangban a jogosultak közösségi (szociális, kulturális) céljaira is felhasználhatja.

A jogosultak ebből az összegből indokolatlan megkülönböztetés nélkül, tisztességes feltételek alapján jogosultak részesülni a felhasznált bevételből, vagy az abból finanszírozott szolgáltatásokból.

A MISZJE Támogatás politikája szerint a ténylegesen felhasználható jogdíjalap 7%-át kulturális, 3%-át szociális célokra fordítja.

Nem kereskedelmi célú felhasználás engedélyezése

A jogosult egyénileg engedélyezheti szerzői műve vagy kapcsolódó jogi teljesítménye nem kereskedelmi célú felhasználását akkor is, ha egyébként közös jogkezelő szervezet engedélyezési jogkezelési megbízás vagy kiterjesztett jogkezelés alapján végzi. Kizárólag olyan felhasználási mód tekinthető nem kereskedelmi célúnak, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, amelyért a jogosult sem tart igényt jogdíjra.

A nyilvános könyvtári haszonkölcsönzéseket nem kell engedélyeznie a MISZJÉ-nek sem kereskedelmi, sem azon kívüli célokra. Így a MISZJE Alapszabálya nem tartalmaz a nem kereskedelmi célú felhasználásának engedélyezésére vonatkozó részletes feltételeket.

Budapest, 2016. augusztus 26.

Mészáros Sándor elnök sk.                                                                                  Kollár Árpád igazgató sk.

 

A közlemény IDE kettintva le is tölthető.