Pályázati felhívás a MISZJE elnökségi tisztségére

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE), alapszabályának megfelelően pályázatot hirdet tagjai között. Az elnököt a közgyűlés titkos szavazással három éves határozott időre választja. Az elnök újraválasztható. Az elnököt a közgyűlés egyszerű többséggel választja meg, mandátuma 3 évre szól. Az elnök díjazásának mértéket a közgyűlés állapítja meg, amelynek jelenlegi összege havi bruttó 90 000 (kilencvenezer) Ft. A MISZJE az elnökkel megbízási szerződést köt.

 

Azon MISZJE tagok jogosultak az elnöki posztra pályázni, akik:

 1. Nagykorú személyek, akiknek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 2. Felsőfokú végzettséggel rendelkeznek
 3. Tárgyaló képes idegennyelv-tudással rendelkeznek (közép/felsőfok)

 

A pályázatból kizártak, akik nem lehetnek egyesület elnökei, vezető tisztségviselői.

 1. Nem pályázhat az a személy, aki olyan más közhasznú szervezetnél töltött be – az annak megszűntét megelőző két éven belül legalább egy éven keresztül – vezető tisztséget,
 2. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki.
 3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 4. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 5. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte e szervezet megszűntét követő három évig.
 6. Nem pályázhat, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 7. Nem pályázhat, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 8. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő, így nem pályázhat az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Szakmai önéletrajz (elérhetőségekkel)
 2. Szöveges pályázat, mely az alábbiakat tartalmazza:

– A pályázó eddigi tevékenységének bemutatása a MISZJE működésében

(különös tekintettel az elmúlt 3 évre)

– A pályázó motivációs levele

– Részletes legfeljebb 3 oldalas vezetői program

 1. A legmagasabb iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okmányok másolata
 2. Nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyagot a MISZJE elnöksége kezelheti, az arra jogosultak megtekinthetik, a pályázatból kizártak körébe nem tartozik és, hogy a részletes vezetői programot és a rövid bemutatást a MISZJE honlapján, a választás napjáig elhelyezheti
 3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

 

Pályázat benyújtásának módja:

A benyújtás határidejének leteltéig a pályázók elektronikus úton a miszje@miszje.hu címre, postai úton a 1088 Budapest, Krúdy utca 6. III. emelet 20. postafiók címre küldhetik meg. A MISZJE munkatársaival telefonon vagy email-en keresztül időpontot egyeztetve, személyesen is átadhatják a pályázatot.

 

Formai okokból hiányos pályázat benyújtóját a benyújtási határidőt követő harmadik napig egyszer írásban értesíti a MISZJE Elnöksége. Az értesítésben pontosan meg kell határozni, hogy mit szükséges hiánypótlásra beadni. Az ezt követően is hiányos pályázatok nem kerülnek a MISZJE közgyűlése elé. Erről az Elnökség tájékoztatja a pályázót.

 

Nem kerülnek a közgyűlés elé azok a pályázatok, amelyek benyújtói nem jogosultak pályázni, nem felelnek meg pályázati feltételeknek vagy a pályázatból kizártak. Erről az Elnökség értesíti a pályázókat.

 

A pályázat menete, elbírálása:

A pályázatok benyújtását követően, legkésőbb az elnök személyéről döntő közgyűlés meghívójának megküldéséig, a pályázatok fentebb meghatározott részei (részletes vezetői program, rövid bemutatás) a www.miszje.hu honlapon elérhetőek lesznek a döntés meghozataláig.

 

A közgyűlés megtartása előtt a pályázatokat az Elnökség vizsgálja meg és állítja össze azon pályázók névsorát, akik pályázatai a közgyűlés elé kerülnek. Erről értesíti a pályázókat.

 

Az elnök személyéről döntő közgyűlésen kötelesek a pályázók személyesen megjelenni. A közgyűlésen történő sorsolás alapján kialakuló sorrendben 10 (legfeljebb 12) perc áll rendelkezésükre, hogy szóban bemutassák szakmai önéletrajzuk releváns pontjait, vezetői programjukat, motivációjukat és azt, hogy a MISZJE eddigi életében hogyan vettek részt. Minden pályázónak 3 perc áll rendelkezésére, hogy megkezdje a bemutatkozását. A maximális 12 perc letelte után a pályázótól megvonják a szót. Ezt követően a közgyűlés tagjai kérdéseket tehetnek fel, amelyre a pályázónak rögtön választ kell adni. A kérdésekre és a feleletre pályázónként legfeljebb 6 perc áll rendelkezésre.

 

A bemutatkozásokat, a kérdéseket és az arra adott válaszokat követően a közgyűlés tagjai titkos szavazással megválasztják az új elnököt. A pályázók nem szavazhatnak.

 

A nyertes pályázó köteles 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának Elnökség előtti bemutatására.

 

Benyújtás határideje: 2023. szeptember 30. péntek

Formai okokból hiányos pályázatok hiánypótlásának határideje: 2023. október 6. péntek

Elbírálás határideje: 2023. október 13. péntek

Az elnöki tisztség betöltésének kezdete: 2023. október 13. péntek